April 2016

Prispevki so bili predstavljeni v okviru 3. Konference o analizi poslovanja. 

mag. Blanka Vezjak: Analiza aktivnosti za doseganje trajnostnega razvoja podjetja
Podjetje se sooča z velikim izzivom – ali se s svojim poslovanjem pridružiti prizadevanjem za trajnostni razvoj in naraščajočemu številu tistih, ki jim ni vseeno, v kakšnem svetu živimo in kakšnega bomo pustili svojim zanamcem. Podjetje, ki se je zanj že odločilo, pa z izzivom, na katera področja se predvsem osredotočiti, kako in s kakšno dinamiko. V obeh primerih mora poznati obstoječe in pričakovano stanje glede trajnostnih vplivov ter potrebne aktivnosti za odpravljanje vrzeli med njima. Pri analizi mu je lahko v pomoč za ta prispevek pripravljen nabor potrebnih korakov z aktivnostmi, kot si sledijo v posameznih razvojnih stopnjah. Z njo se lahko ugotovijo zrelostna stopnja podjetja pri doseganju trajnostnega razvoja in aktivnosti, ki jih bo treba izvajati, če želi napredovati na poti trajnosti.

mag. Eva Grden: Upravljanje s tveganji v podjetjih s poudarkom na oceni in analizi tveganj
Prispevek obravnava upravljanje s tveganji kot disciplino, ki se hitro razvija in pridobiva pomen, ne samo v finančnih, ampak tudi v nefinančnih organizacijah. Upravljanje s tveganji ni enkraten dogodek, pač pa je proces. Prednosti prinaša celovit in sistematičen pristop, ki zajema vse vrste ključnih tveganj in se poleg negativnih učinkov in nevarnosti osredotoča tudi na pozitivne učinke in priložnosti. Osrednji del procesa je ocenjevanje tveganj, ki se začne s prepoznavo in razvrščanjem tveganj, nadaljuje pa z analiziranjem in ovrednotenjem, ko se določijo tista tveganja, ki potrebujejo prioritetno obravnavo. Pri ocenjevanju tveganj se uporabljajo različne tehnike in metode, od najbolj preprostih kvalitativnih metod do najbolj zahtevnih kvantitativnih matematičnih in statističnih modelov, predvsem odvisno od vrste organizacije.

mag. Nataša Pustotnik: Neračunovodske informacije z vidika trajnostnega razvoja združbe
Neračunovodske informacije v trajnostnih poročilih podjetij omogočajo razkritje ne-finančnih aspektov njihovega delovanja. Podjetja uporabljajo trajnostno poročanje tudi zato, da povečajo svoj ugled v družbi. Tovrstne informacije jih prikažejo kot bolj odgovorne in zato manj tvegane združbe. Novembra 2014 je Evropski parlament sprejel direktivo, ki določa, da morajo določena podjetja v svoja poslovna poročila vključiti tudi razkritja o nefinančnem poslovanju. Vključitev nefinančnih informacij v letna poročila je pomembno tudi za združbe, ki med svojimi glavnimi cilji nimajo ustvarjanja dobička, temveč je njihovo poslanstvo socialne narave – npr. neprofitne organizacije, javna podjetja, kooperative in socialna podjetja. Ena od možnosti je uporaba izkaza razširjene dodane vrednosti (EVAS), ki temelji na izkazu dodane vrednosti, razširjen pa je z vključitvijo socialnih in okoljskih dejavnikov. Za razliko od ostalih orodij ta model prikazuje integriran računovodski izkaz, ki upošteva ocenjevanje vseh vrst vrednosti – finančne, socialne in okoljske in gre torej za kombiniran izkaz ustvarjanja kombinirane vrednosti. V prispevku poskušamo prikazati uporabnost tega modela tudi za slovenske združbe.

dr. Branko Mayr: Poslovno poročilo združbe s trajnostnega vidika
Pod združbo obravnavam podjetje. Uresničevanje ciljev podjetja na način, ki ne ogroža možnosti prihodnjih rodov, je trajnostni razvoj podjetja, o katerem podjetja poročajo v svojem letnem poročilu. Le – to je pogosto omejeno na opis aktivnosti, ne da bi merili njihovo učinkovitost in vpliv na trajnostni razvoj. Takšno poročanje je pogojeno z njihovo vsebino. V pojasnilo se običajno navaja, da je merljivost aktivnosti strokovno vprašljiva, omejena in tako naprej.

dr. Adriana Rejc Buhovac: Analiza uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika
Uspešna sodobna podjetja hkrati zasledujejo poslovne in trajnostno naravnane cilje—družbene, okoljske in ekonomske. V nekaterih podjetjih so družbeni, okoljski in ekonomski cilji način, kako dosegati še večjo poslovno uspešnost, v drugih pa že pričakovanja lastnikov narekujejo skrb za trajnostno uspešnost, kot bi bila enako pomembna poslovni. Managerji v obeh vrstah podjetij zato razvijajo strategije, v katerih je premišljeno in skrbno integriran tudi trajnostni vidik. V prispevku utemeljujemo, kako pomembno je trajnostni vidik vključiti tudi v analizo uspešnosti poslovanja, najsi bo ta za potrebe operativnih ali strateških odločitev. Predstavimo konceptualni model za analizo uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika ter primere kazalcev za analizo družbene, okoljske in ekonomske uspešnosti. Izbor kazalcev utemeljimo tudi z izbranimi primeri vodilnih svetovnih podjetij, v katerih je analiza uspešnosti poslovanja s trajnostnega vidika vodila v strateško pravilne poslovne odločitve.
 
dr. Živko Bergant:  Računovodske informacije z vidika trajnostnega razvoja podjetja
Prispevek obravnava temeljne računovodske informacije kot podlago za odločanje v zvezi z družbeno odgovornostjo in s trajnostno usmeritvijo združbe. Pri tem je poudarjena dodana vrednost kot temeljno sodilo ustreznega delovanja poslovodstva. Temu primerno je predlagan model poslovodenja na podlagi dodane vrednosti. Obenem je poudarjen potrebni pogoj za trajnostni razvoj, to je dolgoročna plačilna sposobnost združbe in s tem informacije o njeni kapitalski ustreznosti. Temu primerno je predlagan model celovite finančne politike, ki ustrezno rešuje dilemo dobičkonosnosti in plačilne sposobnosti.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco