Certificirani preiskovalec prevar

Z izvajanjem izobraževanja pričanjemo aprila 2017;
informativne prijave sprejemamo na email info@ipr.vsr.si 

učni načrt in pogoji

Splošni podatki o programu izpopolnjevanja CPP

Svet nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je Visoki šoli za računovodstvo podelil akreditacijo študijskemu programu za izpopolnjevanje »Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva«

Ta program izpopolnjevanja,  omogoča diplomantom programov s področja ekonomije, financ, prava, organizacije dela ter diplomantom drugih sorodnih področij pridobiti kvalifikacije iz področja preiskovanja , preprečevanja in odkrivanja prevar na področju financ in računovodstva. 

Vse več ekonomistov, pravnikov, organizatorjev dela, družboslovcev in drugih v okviru svojega dela potrebuje znanja tudi iz drugih področij. Posebno pa dodatna znanja potrebujejo vodstveni delavci na področju financ in računovodstev, pa naj bodo to direktorji, vodje oddelkov in tudi finančniki, ki pri svojem delu vsakodnevno sodelujejo s strokovnjaki drugih področij. Veliko je tudi takih, ki bi pri svojem delu na vodstvenem položaju nujno potrebovali dodatna znanja s področja možnih prevar na področju financ in računovodstva, ker bi jim to omogočilo realnejši in kritičen pogled na podatke , ki jih dobivajo od svojih sodelavcev. Študijski program za izpopolnjevanje s področja preiskovanja in odkrivanja prevar je namenjen tako strokovnjakom, ki že imajo zahtevano izobrazbo in bi radi pridobili dodatna znanja in kompetence za opravljanje dela na širšem področju in s tem večjo možnost zaposlitve, kot tudi tistim, ki jim bi to znanje omogočilo kvalitetnejše odločanje in boljši nadzor nad financami v poslovnih subjektih.

Program izpopolnjevanja za preiskovanje in odkrivanje prevar zagotavlja poslovna znanja, ki so potrebna za uspešno delo pri vodenju in nadziranju finančnega poslovanja organizacije in pri oblikovanju predlogov poslovnih odločitev, pri izdelavi poslovnih odločitev in znanja, potrebna za oblikovanje najrazličnejših finančnih analiz. Izobraževanje je usmerjeno v prakso, kar pomeni, da se znanja pridobivajo z obravnavo praktičnih primerov in njihove povezave s teorijo.

Poslovodstvo vsake organizacije je odgovorno, da vzpostavi in izvaja ustrezne notranje kontrole, ki naj bi preprečila in odkrila morebitne prevare. Naloge nadzornega sveta pa je, da pregleda kako je poslovodstvo identificiralo tveganja prevare, kaj je naredilo da prevar ne bi bilo in predvsem da vzpostavi ozaveščenost glede tveganj na vseh nivojih znotraj organizacije.

Slušatelji programa izpopolnjevanja ob uspešno zaključenem programu pridobijo certifikat in so usposobljeni za praktično uporabo znanj s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja prevar. Prav tako pa bodo slušatelji pridobili tudi znanja za sanacijo posledic prevar in z obravnavo primerov iz prakse pridobili konkretna znanja za aktivnosti na tem področju. Pridobili bodo sposobnost reševanja najzahtevnejših problemov na področju preprečevanja in odkrivanja prevar tako v poslovnih subjektih, zavarovalnicah, trgovskih združenjih, pa tudi na sodiščih in pri organih pregona.

Dosedanje izkušnje in ugotovitve posameznih primerjalnih analiz sorodnih evropskih in tudi ameriških programov izpopolnjevanja s področja prevar so pokazale, da obstaja vrzel na področju izpopolnjevanja, ki bi pokrival področje znanj in veščin za odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje prevar na vseh področjih družbenega življenja. Program izpopolnjevanja Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva je povsem primerljiv s podobnimi programi v Evropi in v ZDA, ker so taki programi že povsem uveljavljeni. Certifikat je jamstvo, da zna nosilec certifikata v praksi uresničiti pridobljena znanja.

Pri razvoju novega programa izpopolnjevanja je VŠR sledila osnovnemu vodilu odprtosti v slovenski in mednarodni izobraževalni prostor in omogočiti čim večjemu deležu prebivalstva kakovostno široko izobrazbo.

Zaposljivost:
Program izpopolnjevanja Preiskovalec prevar na področju financ in računovodstva daje profil kadra, ki nadgrajuje teoretična znanja in daje tudi veliko praktičnega znanja za delo na področju preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar v računovodstvu in financah. Program je namenjen kandidatom, ki so že na vodstvenih mestih v organizacijah in bi rabili dodatna znanja s področja možnosti prevar in drugim, ki jih zanimajo delovna mesta na področju financ, v revizijskih službah, na tožilstvih, v sodstvu, davčni upravi, v nadzornih svetih podjetij in drugje. V zadnjem obdobju so se pomembno spremenile družbene in gospodarske razmere , prišlo je do številnih sprememb v pravnem in računovodskem razumevanju ekonomskega položaja in uspeha podjetij in drugih poslovnih oseb, vidno se je poslabšala etična kultura družbe in posameznika , kar narekuje potrebo po vse večjem nadzoru in s tem potrebo po dodatnem znanju s področja odkrivanja in preprečevanja prevar. Prav zato je dodatno izpopolnjevanje s področja preiskovanja, preprečevanja in odkrivanja prevar pomembno in skoraj nujno za uspešno delo vsake organizacije. Predvideva se, da bodo dodatna certificirana znanja poleg osnovne dodiplomske izobrazbe nujna za dobro delo in tudi pogoj za zasedbo več delovnih mest na področju financ, dela v revizijskih službah, računovodstvih, tožilstvih, davčnih uradih, varnostnih službah in za vodenje različnih poslovnih subjektov.

Nadaljnje izobraževanje:
Program izpopolnjevanja predvideva poglobitev že osvojenega znanja in ni neposredno povezan z nadaljnjim izobraževanjem. Prav gotovo pa bo pridobljeni certifikat preiskovalca prevar na področju financ in računovodstva zelo uporaben pri morebitnem nadaljnjem izobraževanju in bo na več programih prve ali druge stopnje s področja ekonomije, financ ali poslovodenja priznan kot ustrezno znanje za druge programe. O obsegu priznanja osvojenih vsebin odloča posamezna visokošolska institucija, kamor se kandidat vpisuje.


CENA CELOTNEGA PROGRAMA

Celotni program 1.900,00 €.
Plačilo celotnega programa na obroke 1.950,00 €.
Cena vsebuje študijsko literaturo in 3x opravljanje izpita.
Nadaljnje opravljanje izpita 50,00 € + DDV

POPUSTI
  • Člani Inštituta za poslovodno računovodstvo lahko uveljavijo 15 % popust (velja za tiste osebe ali podjetja, ki so člani IPRja najmanj 1 leto).
  • Člani Zbornice računovodskih servisov (ZRS) lahko uveljavijo 10 % popust.
  • Imetniki kartice Mreže podjetnih lahko uveljavijo 10 % popust.
PLAČILO
VŠR, Stegne 21 c, 1000 Ljubljana;  IBAN SI56 1010 0005 2573 219 BANKA KOPER d.d.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco