Davčna olajšava za investiranje v obračunu DDPO

Davčna olajšava za investiranje v obračunu DDPO
Davčno olajšavo za investiranje ureja 55. a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2):


(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove .....

(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.
(2) Za opremo iz prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo:
1. pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in
2. motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in avtobusov ter tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.
55. a člen ZDDPO-2 postavlja naslednja omejitve (oz. sankcije v primeru predčasne odtujitve) za koriščenje davčne olajšave:
• če zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem členu, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu z ZDDPO-2, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega sredstva. (glede na to, da sestavljamo DDPO obračun za leto 2017, je pomembna pazljivost na investicije in koriščene davčne olajšave v letu 2014, 2015 in 2016),
• zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
Zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po 55 a čl. ZDDPO-2 bo izpolnil tudi prilogo 6a: PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE po 55.a členu ZDDPO-2. Davčni zavezanec izpolni to prilogo v kolikor koristi davčno olajšavo v zap. št. 15.8 obračuna DDPO in/ali če ima zavezanec neizkoriščen del davčne olajšave iz tekočega ali preteklih davčnih obdobij.
Kot objekti (za katere ni mogoče koristiti davčne olajšave po ZDDPO-2) se po mnenju FURS štejejo tudi vsi nezahtevni in enostavni objekti (primeroma: šotori, rezervoarji spojeni z zemljo, reklamni panoji, rastlinjaki in podobno).
Opozarjamo tudi na žal zelo široko razlago pojma pohištvo v pojasnilu FURS (gradivo FURS: Olajšava za investiranje, januar 2017). Med pohištvo tako sodijo vse vrste pohištvene opreme delovnih oziroma poslovnih prostorov, omare, mize, stoli, police, regali, sedežne garniture, klubske mize, ležišča, obešalniki. Pri tem ni pomembno iz kakšnega materiala je pohištvo izdelano. Za nakup pohištva olajšave ni možno uveljavljati ne glede na to, v katerem prostoru se pohištvo nahaja oziroma za kakšen namen se uporablja (enako se denimo obravnava pohištvo za opremo pisarn, skladišč, proizvodnih obratov, delavnic, prodajnih, reprezentativnih in drugih poslovnih prostorov, pohištvena oprema za trgovine, lekarne, laboratorije, knjižnice, pohištvo in nastanitvena oprema za gostinske obrate, hotele itd.)
Davčni zavezanci naj bodo pozorno tudi na kar široko definicijo pisarniške opreme v pojasnilu FURS. Pisarniška oprema zajema široko paleto pohištvenih izdelkov za opremljanje pisarniških delovnih prostorov (npr. omare, predalniki, regali, pisalne mize, konferenčne mize, vrtljivi pisarniški stoli itd.), poleg tega pa tudi drugo opremo (npr. naprave, pripomočke, stroje in druge predmete), ki se uporablja za opravljanje dejavnosti v pisarnah oziroma za pisarniško poslovanje (npr. kopirni stroj, faks, telefoni, rezalniki papirja, itd.). Podobno kot pri pohištvu tudi za nakup pisarniške opreme olajšave ni možno uveljavljati ne glede na to, v katerem prostoru se pisarniška oprema nahaja oziroma za kakšen namen se uporablja.
Potrebna je tudi pozornost pri uveljavljanju olajšav za vlaganje v inštalacije in opremo, ki se šteje za sestavni del objekta. Po stališču FURS ne moremo koristiti olajšave po 55. a členu ZDDPO-1 za vgrajeno opremo, ki je sestavni del objekta, inštalacije in tehnološke naprave, ki služijo delovanju objekta oziroma razne pomožne naprave, ki se vgrajujejo v objekt in so neposredno povezane z objektom ter potrebne za njegovo normalno delovanje.
Za objekt oziroma med vgrajene inštalacije in tehnološke naprave, ki so del objekta, pa se ne štejejo tiste naprave, ki po svoji osnovni funkciji ne služijo delovanju oziroma funkcionalnosti objekta, temveč neposrednemu opravljanju dejavnosti v objektu. Takšne naprave se štejejo za opremo, ki je predmet olajšav po 55.a členu ZDDPO-2.
FURS v svojem stališču torej ločuje:
- inštalacije, opremo in tehnološke naprave, ki so sicer sestavni del objekta in so namenjene delovanju objekta (po mojem mnenju ima FURS v mislih investicije izključno za delovanje objekta) in
- inštalacije, opremo in tehnološke naprave, ki so sicer sestavni del objekta in so namenjene neposrednemu opravljanju dejavnosti v objektu.
Vsak, ki se je kadarkoli sprehodil v katerem od (visoko) tehnoloških ali proizvodnih podjetij, ve, da je v kar velikem številu primerov težko razmejiti (z objektom spojeno) opremo in tehnološke naprave, ki je namenjena le delovanju objekta, ali je ta oprema v osnovi namenjena tudi opravljanju dejavnosti (primeroma: tekoče stopnice, različni nosilci, dvigala, grelne naprave in podobno). Davčnim zavezancem torej predlagam presojo na podlagi meril, ki jih je podal FURS. V kolikor so vgrajena oprema, vgrajene inštalacije in vgrajene tehnološke naprave, namenjene tudi opravljanju dejavnosti v podjetju (ali so v pomoč pri opravljanju dejavnosti) , predlagam, da koristijo davčno olajšavo za ta investirana sredstva (po 55. a členu ZDDPO-2).

Mag Dejan Petkovič, Abeceda Svetovanje d.o.o.,

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco