December 2013 - st.4, letnik 6

Uvodnik: dr. Živko Bergant
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri Visoki šoli za računovodstvo je povečal obseg svoje dejavnosti na področju analize poslovanja organizacij. Ena od oblik te dejavnosti je Konferenca o analizi poslovanja, ki jo bomo skupaj z Zvezo ekonomistov Slovenije, predvidoma organizirali vsako leto.

Računovodsko poročilo kot podlaga poslovne odločitve: dr. Branko Mayr
V kriznem času je oblikovanje predlogov poslovnih odločitev vedno bolj tvegano. Kakovostne odločevalne podlage, med njimi nedvomno tudi informacije iz računovodskih poročil so pomembne pri oblikovanju poslovnih odločitev. Informacijske podlage so praviloma skromne. Pri oblikovanju odločitve o poslovanju z nekim podjetjem praviloma razpolagamo le z javno objavljenimi informacijami za zunanje uporabnike. Uporaba teh informacij je tvegana, lahko pa prispeva k zmanjšanju tveganja.

Računovodsko analiziranje za podjetnike: Tomaž GLAŽAR, univ.dipl.ekon., spec.pod., Sotočje d.o.o., Medvode
Vsak, ki ustanovi podjetje ni podjetnik. Značilnosti, ki določajo podjetnika, so, da kupuje po znani in prodaja po neznani ceni, da deluje v negotovih okoliščinah, da prevzema tveganje, reorganizira družbene in ekonomske potenciale, da je inovativen, da vztraja pri poslovni ideji in, da ceni neodvisnost. Treba je tudi ločevati med podjetjem in podjemom. Za pridobitev ustreznih računovodskih informacij za podjetnike je treba izdelati predračune, obračune in analize. Vse tri računovodske funkcije se morajo izvajati za potrebe spremljanja financiranja, investiranja in poslovanja. Računovodske informacije zmanjšujejo stopnjo tveganja. Kakovost informacij za podjetnike opredeljuje njihova dostopnost, točnost, pravočasnost, popolnost, zgoščenost in ustreznost ter razumljivost.

Vloga analize poslovanja pri ocenjevanju vrednosti podjetja:  Irena Viher
Pri ocenjevanju vrednosti podjetja ima analiza poslovanja pomembno vlogo. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti podajajo okvirne napotke glede analiziranja poslovanja ocenjevanega podjetja, primerljivih podjetij in širšega okolja. Analiziranje je po vrsti in obsežnosti različno glede na metode ocenjevanja, ki jih lahko izbiramo. Le-te izhajajo iz različnih namenov ocenjevanja. Prispevek prikaže njihove prednosti in slabosti ter v nadaljevanju vlogo analiziranja ter posameznih kazalnikov v procesu ocenjevanja vrednosti podjetij. Analiziranje je še posebej pomembno pri ocenjevanju različnih vrst vrednosti podjetja.

Analiza poslovanja z davčnega vidika: mag. Dejan PETKOVIČ, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o., Ptuj
Obdavčitev je pomemben dejavnik razvoja podjetja in davčno analitske informacije so pomemben dejavnik pri upravljanju subjektov. Davčno računovodstvo naj bo del računovodske funkcije. Za kakovostno vzpostavitev sistema davčnega računovodstva je nujno razumeti tudi poslovni vidik podjetniške obdavčitve. Tudi davčne obremenitve moramo obravnavati na podlagi analize poslovnih izidov na ravni posameznih poslovnoizidnih enot, prodajnih programov, investicij, proizvodov in storitev. Poslovanje podjetja prinaša tudi poslovna in davčna tveganja, s katerimi mora biti podjetje seznanjeno. Davčno načrtovanje je usmerjeno k iskanju rešitev, ki omogočajo optimalne davčne obremenitve ob hkratnem upoštevanju poslovne sprejemljivosti odločitve. Z vedno večjo globalizacijo je postalo tudi davčno načrtovanje in optimiziranje pomembno področje, s katerimi se danes ukvarjajo vsa, zlasti pa mednarodna podjetja in v smislu nadziranja tudi davčne oblasti. Analizirati moramo tveganje napačnega davčnega načrtovanja.

Poslovni tokovi kot temeljno orodje analize poslovanja: dr. Živko Bergant
S prispevkom želimo umestiti in ovrednotiti poslovne tokove v okviru analize poslovanja. V najširšem smislu jih opredelimo kot vsako spremembo kazalcev stanja. Nekateri računovodsko izraženi tokovi so standardizirani, še več pa jih je nestandardiziranih. Njihova izrazna moč za potrebe poslovnega odločanja še ni dovolj proučena. Prispevek daje osnovna izhodišča tako za oblikovanje poslovnih tokov kot tudi za njihovo urejanje. Posebej so podana izhodišča za njihovo pojasnjevanje. Prikazan je model tipologije poslovnih tokov kot sistematični pregled njihovih tipičnih pojavnih oblik z navedbo njihovih značilnosti. Posebej so obravnavane slabosti in prednosti poslovnih tokov kot informacij za odločanje.

Vloga analize posrednih stroškov pri odločanju: mag. Nataša Pustotnik
Sprejemanje poslovnih odločitev pomeni izbirati med vsaj dvema alternativama, za sprejem odločitve pa moramo stroške in koristi ene alternative primerjati s stroški in koristmi druge. Stroške, ki se med alternativama razlikujejo, imenujemo odločujoči stroški. Da bi bili pri svojih odločitvah uspešni, mora biti poslovodstvo sposobno razlikovati med odločujočimi in neodločujočimi podatki, pri analiziranju alternativ pa uporabiti le odločujoče. Namen članka je prikazati uporabo odločujočih stroškov pri sprejemanju nekaterih poslovnih odločitev.

Vloga informacijske tehnologije pri odločanju v združbah: mag. Borut Puklavec
S prispevkom želimo umestiti in ovrednotiti informacijsko tehnologijo kot pomemben del sodobne poslovne inteligence ter navedeno podpreti s praktičnimi primeri. Sam nakup programske opreme še ni rešitev, ki bo združbi prinesla koristi. Potrebne so tudi ostale komponente poslovne inteligence, kot je izobražen uporabnik, kvalitetni podatki itd. Praktični primeri kažejo, da se je ciljem kvalitetnega odločanja mogoče približati z uporabo poslovno-inteligenčnih sistemov, ki izkazujejo lastnosti, kot so zmožnost napredne grafične predstavitve, zmožnost hitre obravnave večjih količin podatkov, prilagodljivost, enostavnost uporabe in zmožnost različne obravnave različnih uporabnikov.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco