Februar 2016

Dr. Živko Bergant: DODANA VREDNOST

Dodana vrednost je široko uporabljan pojem, v podjetniškem smislu pa je še premalo prisoten v posameznih informacijskih sistemih. Prispevek želi poudariti pomen dodane vrednosti kot informacije, predstavlja načine njenega izračunavanja in izkazovanja. Avtor pojasni zamisel izvirnega obrazca izkaza dodane vrednosti. Sistematično so obravnavani tudi kazalniki v zvezi z dodano vrednostjo in njihovo pojasnjevanje. Posebej so prikazane prednosti in slabosti dodane vrednosti, njenega izkaza in kazalnikov.

dr. Branko Mayr: ŠKODA V PRAVU IN EKONOMIJI S POUDARKOM NA ŠKODI IZ NASLOVA IZGUBLJENEGA DOBIČKA

Izračun škode je strokovni izziv. Škodo običajno obravnavajo sodišča in o njenem nastanku in pravnih vsebinah oblikujejo svoja stališča. Ta stališča moramo upoštevati pri izračunu. Nadgradimo jih z ekonomskimi posebnostmi izračunavanja škode. Cilj je izračun poštene višine škode

Maša Tičar: PRAVNA NAČELA V SLOVENSKEM DAVČNEM SISTEMU

V pričujočem članku so predstavljena osnovna in specifična načela davčnega sistema in obdavčevanja. Poudarek je na uporabi načela sorazmernosti. Primer zgrešene in prekomerne zlorabe načela sorazmernosti v davčnem postopku je kaznovanje zavezancev z najhujšo možno sankcijo po 397. členu ZDavP-2 (2011) zaradi na primer ne-oddaje praznega obrazca zavezanca, ki sploh ni posloval, pri čemer sorazmerne sankcije (kot na primer opomin) sploh niso bile uporabljene. Načelo sorazmernosti je posebej pomembno tudi za upravno pravo, kamor sodi delovanje FURS. Osnovna vsebina načela sorazmernosti in metode presojanja ter odločanja v posameznih primerih je v zahtevi, da upravni in drugi organi v konkretnih primerih odločajo, oziroma uporabijo sredstva in ukrepe, ki so v sorazmerju z zakonsko dovoljenim ciljem, ki ga želijo doseči. Pri tem je pravno vodilo, da se doseže ustrezno in pošteno ravnotežje med javno koristjo in zasebnimi interesi in da ne pride do neustreznih, nepotrebnih in prekomernih posegov v pravice posameznikov (Grafenauer, Brezovnik 2009).

Matija Vojsk: PRAKTIČNI NAPOTKI ZA UPRAVLJANJE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Prispevek obravnava proces upravljanja učinkovitosti poslovanja, ki obsega snovanje in uporabo poslovnih strategij, opredelitev vzvodov ustvarjanja vrednosti, kazalnike uspeha in proaktivno poročanje

Dr. Živko Bergant: METODA, METODIKA IN METODOLOGIJA

V strokovni literaturi, zlasti pa v praksi, se pojmi metoda, metodika in metodologija pogosto pojavljajo kot soznačnice ali pa ni dovolj jasno razvidno razlikovanje med njimi. Uporaba soznačnic zlasti v stroki po eni strani zamegljuje razumljivost, po drugi strani pa siromaši strokovno izrazje. Zato bomo v nadaljevanju podrobneje obravnavali navedene tri pojme.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco