Navodila piscem prispevkov

1. Prispevke pošljite v elektronski obliki (Word  for Windows) na naslov info@vsr.si

2. Tehnični napotki:
  • na začetku vsakega prispevka mora biti zapisano ime in priimek avtorja, naslov prispevka, akademski in strokovni naziv avtorja, naziv njegovega delovnega mesta, naziv pravne osebe, pri kateri avtor dela, in njegov domači naslov;
  • obseg prispevka je omejen na eno avtorsko polo. Uporabi se Times New Roman, 10pt, Obojestransko, Razmik vrstic: Enojno, Presledek Pred: Samodejno, Po: Samodejno, Obravnava osamljenih vrstic, Slog: Hitri slogfont; velikost strani je B5. Naslovi se začno z– nivojem 2. Prispevku je obvezno dodati povzetek v slovenskem in tujem jeziku ter ključne besede v slovenskem in tujem jeziku. Seznam literature je urejen po abecednem redu priimkov avtorjev (če avtorja ni, se upošteva naslov dela) – citiranje  po standardu APA (vzorec lahko dobite po e-pošti). 
  • Pisec je odgovoren za svoje navedbe in vse morebitne kršitve avtorskih pravic.
  • Krajšave (izjema: str.) v besedilu niso dovoljene.
  • Uporaba narekovajev: dvojni narekovaji za dobesedne navedke, enojni narekovaji (') za različne poudarke.
  • Pri zapisu datumov je treba izpisovati mesec (4. april 1983)

3. Prispevki, uvrščeni v poglavje EMPIRIČNE RAZISKAVE, IN PRISPEVKI K RAZVOJU POSLOVODNEGA RAČUNOVODSTVA se strokovno recenzirajo. Uporablja se anonimni recenzentski postopek (brez navajanja recenzenta in institucije). Recenzent lahko brez avtorjevega dovoljenja prispevek dopolni terminološko in stilistično. Vsebinske spremembe mora odobriti avtor. Pisec mora upoštevati recenzentove pripombe, preden ponovno odda besedilo.

4. Z besedilom je treba poslati tudi službeni ali zasebni naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, številko transakcijske računa, naziv in naslov banke, davčno številko in EMŠO.

5. Prispevki se ne vračajo

Navajanje in citiranje virov

Vsa dela, ki so navedena v prispevku, morajo biti navedena v seznamu literature. Urejena morajo biti po abecednem vrstnem redu priimka prvega avtorja oz. naslova, če avtor prispevka ni znan, v sestavnem delu prispevka »Viri in literatura«. Seznama avtor ne številči ali kako drugače označuje (pike, pomišljaji...)
Naslove virov pišemo v poševni obliki besedila (italic), pri monografijah je to naslov, pri sestavkih pa naslov vira, v katerem so viri objavljeni. (naslov revije, zbornika ipd.). Naslove virov pišemo v izvirnem jeziku.

Literaturo navajamo v skladu s sistemom APA.

Navajanje virov in literature:

Knjige:
Priimek, začetnica imena (Leto): Naslov. Kraj: Založnik.

en avtor
Nigrini, M. J. (2011): Forensic analytics. Hoboken, New Jersey: John Wiley.

Navajanje v besedilu
(Nigrini, 2011: 176)

dva avtorja
Bhimani, A. in Bromwich , M. (2010): Management accounting. Amsterdam; Boston: CIMA/Elsevier.
Navajanje v besedilu
(Bhimani, Bromwich, 2010: 25-26)

trije do pet avtorjev
Garrison, R. H., Noreen, E. W. in Brewer P. C. (2010): Managerial accounting. Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Navajanje v besedilu
Prva navedba: (Garrison, Noreen, Brewer, 2010)
Naslednje navedbe: (Garrison idr., 2010)
(Opomba: če je avtorjev več kot šest, je v seznamu virov in literature navedeno prvih šest avtorjev, za druge se doda okrajšava »idr.«.)

Šest ali več avtorjev
Igličar, A., Kranjc, J., Žnidaršič, V., Žurej, J., Juhart, M. in Novak, B. (2002): Slovenska nacionalna identiteta in evropsko združevanje. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti.

Navajanje v besedilu
(Igličar idr., 2002: 35)

Kocbek, M., Kranjc, V., Prelič, S., Pivka, H. M., Plavšak, N., Bratina, B. idr. (1995): Delnice, trg vrednostnih papirjev, dematerializacija. Maribor: Inštitut za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti.

Navajanje v besedilu
(Kocbek idr., 1995: 85)

Diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo
Priimek, začetnica imena. (Leto): Naslov. Diplomsko delo. Kraj: Založnik.
Pečjak, A. (2013): Cesija in njene pojavne oblike. Diplomsko delo. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo.

Magistrsko delo in doktorsko disertacijo citiramo enako, le da namesto »Diplomsko delo« napišemo »Magistrsko delo« oz. »Doktorska disertacija«.

Poglavja v knjigi ali v zborniku:

Priimek, začetnice imena. (Leto): Naslov poglavja. V Priimek urednika, začetnice imena urednika (ur.), Naslov knjige (strani – prva stran poglavja-zadnja stran poglavja). Kraj: založnik.

Bergant, Ž. (2008): Oblike in odkrivanje gospodarskega kriminala pri finančnem poslovanju podjetij. V:Turk, I. (ur.) Vloga računovodskih, finančnih in revizijskih strok pri odkrivanju kriminala. (str. 61-90). Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije

Navajanje v besedilu:
(Bergant, 2008:70)

Članki v reviji:

Priimek, začetnica imena. (Leto): Naslov. Revija, letnik (številka), prva stran članka-zadnja stran članka.
Bergant, Ž. (2013): DuPontov sistem kazalnikov. Poslovodno računovodstvo. 6 (3), 69-78.
Navajanje v besedilu:
(Bergant, 2013: 70)


Članki v časopisu:
Priimek, začetnice imena. (Leto): Naslov. Ime publikacije, letnik, str. Prva stran-zadnja stran.
Bergant, Ž. (18. 5. 2013): Veliko podcenjevanje upnikov. Dnevnik. Dnevnikov objektiv, 63, str. 11.

Navajanje v besedilu
(Bergant, 2013: 11)

Zakonodaja:
Kazenski zakonik RS. Uradni list Republike Slovenije, št. 50/2012. Ljubljana

Navajanje v besedilu
(KZ, Ur. l. RS, št. 50/2012)


Elektronski viri:

Knjige:
Znan avtor
Priimek, začetnice imena. (Leto): Naslov dela. Pridobljeno dan, mesec, leto s spletne str.
Mayr, B. (2012): Finančno računovodstvo . Pridobljeno 15. 5. 2014 s spletne strani: http://www.ipr.vsr.si/knjige/financno_racunovodstvo_i (dostop z geslom)

Navajanje v besedilu
(Mayr, 2012)

Članki v elektronski reviji:

Mayr, B. (2013): Poslovne knjige. Računovodstvo od a do ž. Pridobljeno 20. 5. 2014 s spletne strani: http://akp.poslovodno-racunovodstvo.si/wpcontent/uploads/2013/11/Poslovne-knjige.pdf

Navajanje v besedilu
(Mayr, 2013)

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco