November 2014 - št. 3-4

Kazalo

Uvodnik: dr. Živko Bergant

Pred vami je sicer redna številka revije Poslovodno računovodstvo, vendar je v celoti posvečena referatom četrte Konference o notranjem poročanju. Zbornik prvih treh konferenc je bil natisnjen posebej.

Notranje poročanje o projektih: mag. Miroslav Ilić in Marko Šonc

S tem prispevkom želimo odpreti razpravo o splošnih načelih poročanja v družbah, kjer prevladuje projektni način dela in sicer na primeru prakse, ki se postopoma uveljavlja v družbi Numip d.o.o. Sprememba je del notranje transformacije družbe, z namenom izboljšanja njene konkurenčnosti in pozicije na domačem in tujih trgih. Vprašanje notranjega poročanja je odprto v okviru prenove ključnega procesa družbe, izvajanje projekta za zunanjega naročnika, vendar so se v okviru optimizacije pokazale potrebe po nujni usklajenosti z drugimi procesi. V prispevku je vprašanje obravnavano predvsem v kontekstu njegove vloge in uporabljenih rešitev pri izvedbi samega procesa izvajanja projekta (horizontalni vidik) ter kot del integriranega vodenja na ravni celotnega portfelja projektov družbe (vertikalni vidik). Pri tem izoblikovana splošna načela so predvsem usmerjena v izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti obeh vidikov, prepoznane rešitve pa kot orodja njihove implementacije v praksi.

Notranje računovodsko poročanje v srednjih in malih podjetjih v kemijski industriji v pogojih globalizacije in v povezavi s strategijo podjetja: Marjan Mateta

Prispevek obravnava nestanovitno gospodarsko okolje, ki se je začelo s krizo 2009 in se še ni umirilo, nasprotno, se še zaostruje. Notranje poročanje je ob upoštevanju vseh načel, predstavljenih na prejšnjih konferencah potrebno prevetriti. Zmanjšati ali ukiniti je treba notranje poročanje, ki poudarja samovšečnost in samozadovoljstvo v podjetju, ter dati večji poudarek na poročilih, ki vodijo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja.

Notranje poročanje v proračunskem procesu lokalne skupnosti: dr. Vilma Milunovič

Javne finance so že po definiciji pod budnim očesom javnosti. Poročanje v proračunskem procesu, ki sledi predvsem načelu transparentnosti, je za javnost in zunanje uporabnike zelo natančno opredeljeno, medtem ko notranje poročanje ni tako formalizirano, vendar so izhodišča za njegovo zasnovo podana v smernicah notranjega nadzora javnih financ. Informacijski sistem notranjega poročanja v proračunskem procesu, ki zajema praktično vse organizacijske enote v občini ter zahteva pretok informacij preko vseh akterjev, vključenih v faze proračunskega procesa, je izredno zahtevna naloga prilagojena potrebam posamezne lokalne skupnosti.

Notranje poročanje po mestih odgovornosti: mag. Nataša Pustotnik

Računovodstvo odgovornosti je pomemben del poslovodnega računovodstva in ima veliko uporabno vrednost v decentraliziranih združbah. Za učinkovito decentralizacijo potrebujemo poročanje po segmentih oziroma po mestih odgovornosti. Poleg izkaza poslovnega izida, pripravljenega za celotno združbo, potrebujemo tudi poročila za posamezne segmente združbe. Za potrebe ocenjevanja uspešnosti, segmente razvrščamo na stroškovna, dobičkovna in investicijska mesta odgovornosti. Poročila po mestih odgovornosti dajejo informacije o dobičkonosnosti in uspešnosti posameznih divizij, produktnih linij, prodajnih trgov in drugih delov združbe. Pri tem se srečujemo z vprašanjem, katere kategorije stroškov (in prihodkov) bomo vključili v ta poročila. V formatu stopenjskega prispevka za kritje ločimo med spremenljivimi in stalnimi stroški in samo tisti stroški, ki se lahko direktno pripišejo posameznemu segmentu, so vključeni v poročilo o stroških segmenta. Izogibamo pa se uporabi različnih ključev za razdeljevanje skupnih stalnih stroškov na posamezne segmente.

Notranje poročanje v trgovski dejavnosti: Andreja Cedilnik

Prispevek podaja vsebinski pregled notranjega poročanja v Skupini Mercator, ki je predvsem namenjeno podpori poslovnemu odločanju na različnih ravneh. S spremembami v poslovnem okolju se je v Mercatorju spreminjal tudi pristop k notranjemu poročanju. V okviru procesa notranjega poročanja v zadnjem času na veljavi vse bolj pridobivajo finančne informacije, ki so na voljo na dnevnem nivoju, in različne nefinančne informacije, ki predstavljajo ustrezno podlago za dnevno odločanje.

Posebnosti notranjega poročanja v zdravstvenih domovih: Tomaž GLAŽAR, univ.dipl.ekon., spec.pod., Sotočje d.o.o., Medvode

Zdravstveni domovi opravljajo javno službo na področju zdravstvenih dejavnosti na osnovni ravni. Izvajajo tudi zdravstvene storitve, ki se prodajajo na trgu. Zato je pri poročanju treba ločevati ti dve vrsti dejavnosti. Zelo težko je ločiti stroške po teh dveh virih. Načrtovanje in izvajanje notranjega poročanja je zahtevno tudi zaradi zapletenosti izračunov po Splošnem dogovoru, ki opredeljuje javno službo. Predpisi zahtevajo zelo obsežno poročanje za zunanje uporabnike, zato se postavlja vprašanje, kako naj se dodatno razvija notranje poročanje. Pri načrtovanju notranjega poročanja je pomembna dodatna členitev poročil za zunanje poročanje. Pazljivo je treba načrtovati evidentiranje prihodkov. Pri načrtovanju oblike notranjih poročil je treba upoštevati, da so pripravljena tako, da jih razumejo laiki, saj so uporabniki pogosto ekonomsko neizobraženi. Nadzor mora pravočasno zaznati spremembe v predpisih ali potrebah po notranjem poročanju, da se primerno spremenijo načrti notranjega poročanja. Pri spremljanju poslovanja je posebej zanimiv vpliv tržnih dejavnosti na nižanje stroškov javne službe. Notranje poročanje mora v zdravstvenih domovih zagotavljati tudi nefinančne informacije, četudi so težko dosegljive, ker so od njih odvisni prihodki. Podatki se v zdravstvenih domovih zbirajo in obdelujejo praviloma v najmanj dveh informacijskih sistemih. Splošni dogovor in pogodba med zdravstvenim domom in ZZZS sta običajno podpisana šele v drugi četrtini leta, zato je poročanje o prihodkih v prvem četrtletju samo približno in poročila dokaj nezanesljiva.

Proces notranjega poročanja v zavarovalnici: mag. Jana Dvoršak

Prispevek podaja pregled posebnosti poslovanja zavarovalnice in njihovih vplivov na notranje poročanje. V zavarovalni dejavnosti se vse poslovanje vrti okoli tveganj. Vključena so v zavarovalne posle, kar posledično vpliva na celotno poslovanje. Zato morajo zavarovalnice v svoje poslovanje vgraditi upravljanje s tveganji in skrbeti za spremljanje uresničevanja ciljev. To vpliva na notranje informiranje, ki poteka od izvora podatkov do oblikovanja (s)poročil za vse uporabnike. Ustrezno notranje poročanje utemeljujemo kot del procesa komuniciranja, ki mora vključevati vse relevantne informacije, poslovne in računovodske.

Računovodstvo odsekov in notranje poročanje: Darko Bergant

V prispevku začenjamo razpravo o načelih notranjega poročanja za potrebe računovodstva odsekov. Odsek definiramo kot vsak del poslovanja, ki ga lahko merimo v računovodskih kategorijah. S pomočjo Simpsonovega paradoksa pokažemo, da gola uporaba številk v poročanju po odsekih ne omogoča priprave nedvoumnih informacij za odločitve. Ključno načelo poročanja po odsekih je razumevanje vzročnosti v poslovanju.

Notranje poročanje in kakovost poslovanja: mag. Marko Kiauta

Prispevek kaže informacijski vidik zagotavljanja kakovosti. Razpravlja o delnem sistemu informacijskega sistema, ki je namenjen neposrednemu vodenju kakovosti. Poleg tega pa obravnava tudi širši okvir notranjega poročanja, kot ga določajo nekateri standardi kakovosti in EFQM model odličnosti. Predstavljene so zahteve standarda »ISO 9001 Sistem vodenja kakovosti – zahteve« glede zagotavljanja podatkov, analize, informacij in poročanja. Podane so definicije, kot jih določa »ISO 9000 Sistemi vodenja kakovosti – Temelji in slovar« glede informacij in dokumentov, iz katerih črpamo podatke, ki jih s pomočjo analize pretvarjamo v informacije o kakovosti. Predstavljen je tudi vidik uporabe modela EFQM, kot orodja za pripravo informacij za potrebe poslovodstva pri pripravi strategij. Mnogi standardi s področja kakovosti podpirajo informiranje iz različnih vidikov, med njimi je izpostavljen»ISO 31.010 Upravljanje s tveganji-metode«. Pri prehodu iz multi-disciplinarnega načina dela v inter-disciplinarni način sodelovanja je v sklopu prizadevanj za celovitost potrebno tudi prizadevanje za celovitost in enovitost sistema notranjega poročanja.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco