Odgovornost v računovodstu

Odgovornost v računovodstvu

Za računovodenje v združbi je načeloma odgovoren vodja računovodstva, vendar je obseg te odgovornosti (kot smo lahko videli že iz dosedanjih izvajanj) v pomembni povezavi z makro, mezo in mikro organiziranostjo računovodstva. Zato se ta odgovornost porazdeljuje na vse udeležence v procesu računovodenja, vključno s poslovodstvom. 
 
Delimo jo na:
 • Pravno-formalno odgovornost (kazenska, odškodninska in disciplinska); 
 • Strokovno-etično odgovornost.

Odgovornost v povezavi z računovodstvom glede na vlogo v združbi načeloma ločimo na:

1. Odgovornost sestavljalcev informacij je predvsem:
• strokovna,
• moralna.

2. Odgovornost odločevalcev je predvsem:
• materialna,
• moralna.

Med najpomembnejše vidike lahko štejemo moralno odgovornost, ki temelji predvsem na računovodskih standardih, Kodeksu poklicne etike računovodje, Kodeksu PEP in Kodeksu UJDD. Kaže se zlasti kot odgovornost:
 • do stroke in poklica,
 • do javnosti,
 • do združbe,
 • do sodelavcev (nadrejenih in podrejenih).
Od nje je odvisen tako ugled posameznika, kot tudi računovodske stroke kot celote. Vpliva tudi na ugled združbe v okolju.
 
Odgovornost v računovodstvu združbe očitno pripišemo posameznikom na različnih delovnih mestih: direktorju, vodji računovodstva, do vodjem temeljnih poslovnih funkcij in posameznih organizacijskih enot. Obseg in vrsta prevzetih odgovornosti sta v celoti odvisna od zasnove in vsebine makro, mezo in mikro organizacijske strukture računovodstva.
 
Morebitna nejasna vloga in odgovornost poslovodstva v računovodskem sistemu, s tem pa tudi nejasna razmejenost odgovornosti med poslovodjem in vodjem računovodstva onemogoča izboljšanje informacijskega sistema konkretne združbe. Posledično je pogost vzrok neustrezne organiziranosti računovodstva v združbi.

Področje odgovornosti v računovodstvu je nedvomno predvsem odgovornost za izvajanje računovodskih nalog. Zaradi možnosti različne razporeditve in strukture nalog posameznika, s tem pa tudi zaradi možne različne razporeditve odgovornosti znotraj računovodstva, potrebujemo pregled odgovornosti v računovodstvu po računovodskih nalogah, ki izhajajo iz posameznih informacijskih funkcij.

Odgovornost za delovanje in razvoj računovodske službe, ki jo nosi vodja računovodstva, je poslovodskega značaja in vsebuje zlasti:
 1. Odgovornost za načrtovanje v računovodski službi;
 2. Odgovornost za pripravo izvajanja v računovodski službi;
 3. Odgovornost nadziranja v računovodski službi;
 4. Odgovornost vodenja v računovodski službi.
Opredelitev vrste odgovornosti za posameznika ni dovolj. Z organizacijskega vidika računovodstva je pri vsakem nosilcu odgovornosti (posamezniku) treba upoštevati najmanj naslednje razsežnosti odgovornosti:

 1. Vrsto odgovornosti na delovnem področju in v okviru delovnega programa posameznika;
 2. Domet odgovornosti do katerega subjekta (v pogledu podrejenosti) je odgovoren;
 3. Kakšne so njegove pristojnosti za izvajanje odgovornosti;
 4. Kakšne so možne posledice neizvajanja odgovornosti.

Posameznik ima očitno lahko različne vrste odgovornosti do različnih subjektov z različnimi možnimi posledicami in sicer v odvisnosti od njegovega delovnega programa v okviru katerega ima določene pristojnosti. Če ta razmerja v konkretni združbi niso jasna (opredeljena morajo biti v ustreznih aktih), lahko trdimo, da ima njena organiziranost resne pomanjkljivosti, ki se bodo relativno hitro odrazile v nepotrebnih konfliktnih situacijah in s tem na zmanjšani uspešnosti poslovanja.

Več v knjigi Ž. Berganta: Organiziranje računovodstva v povezavi s finančno funkcijo.

O avtorju

Organiziranje računovodstva

Avtor: Dr. Živko Bergant
Cena: 50 EUR (ugodnost udeležencev našega seminarja 30,00 EUR)
Leto izdaje: 2010

Details

Živko Bergant

Je avtor številnih knjig in številnih strokovnih člankov, referent na simpozijih in posvetovanjih, pisec strokovnih gradiv za seminarje s področja računovodstva, ekonomike in financ. Avtor številnih svetovalnih in revizijskih projektov ter sanacijskih programov slovenskih podjetij.

Details

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco