Sekcija za forenziko

STROKOVNA IZHODIŠČA ZA DELO SEKCIJE ZA FORENZIČNO PREISKOVANJE

1.  Forenzično preiskovanje pomeni podrobno analiziranje procesov v združbi z vidika prevar.

2.  Forenzično preiskovanje je posebna oblika nadziranja, katere temeljna namena sta:
 • preiskovanje prevar in/ali suma prevar,
 • preventivno ugotavljanje možnosti prevar.

3.  Prevare po vsebini ločimo na:
 • Neupravičeno pridobitev ali uporabo sredstev
 • Prevarantsko poročanje
 • Korupcijo.

4. Forenzično računovodsko preiskovanje se ukvarja predvsem z analiziranjem računovodskega informacijskega sistema, in sicer v pogledu prevarantskega poročanja.

5.  Delo sekcije temelji na osnovnih nalogah forenzičnega preiskovanja predvsem s preventivnega vidika, kar zajema zlasti presojo:
 • konkurenčnega položaja združbe,
 • konkurenčne strategije združbe,
 • kadrovskih zmogljivosti,
 • tehnične in tehnološke ravni,
 • ekološke usmerjenosti združbe
 • sistema za obvladovanje tveganj,
 • (ne)oporečnosti poslovodstva in drugih sodelavcev ter poslovnih partnerjev,
 • možnosti pranja denarja in financiranja terorizma,
 • sistema izobraževanja v pogledu preprečevanja prevar,
 • organizacijske klime v pogledu možnosti prevar,
 • vseh pogojev nastanka prevar skladno s trikotnikom prevar.

6.  Zgodnje odkrivanje prevarantskega poročanja je izredno pomembno za vsako združbo, kar kaže tudi na pomembno vlogo organiziranosti računovodstva in neodvisnosti vodje računovodstva ter etičnosti njegovega delovanja.

DOLGOROČNI CILJI IN POSLANSTVO SEKCIJE

 1. Povečevanje znanja o prevarah v poslovanju in njihovem odkrivanju
 2. Izboljšanje kakovosti organiziranja računovodstva v združbah
 3. Jasna opredelitev profila forenzičnega preiskovalca
 4. Omogočanje strokovnega komuniciranja v stroki
 5. Omogočanje osebnega uveljavljanja (skrb za kadre)
 6. Povečevanje pripadnosti stroki
 7. Uveljavljanje vloge in pomena forenzičnega preiskovanja v združbah in v širšem okolju.

NAČINI DELA

 • Sestanki sekcije
 • Delovne skupine
 • Izobraževalni program
 • Konference in seminarji
 • Okrogle mize
 • Mednarodno povezovanje
 • Forum
 • Elektronsko komuniciranje

Morebitni dogovor o nosilcih razvoja posameznih področij, kot so na primer:
 • Kodeksi
 • Posamezne vrste prevar
 • Izobraževalni programi
 • Mednarodno sodelovanje.

Za širjenje članstva in sodelavcev sekcije ter razvoj kadrov so zadolženi vsi člani sekcije.

Viri sredstev za delo

Prihodki iz dejavnosti sekcije
 • Prihodki v okviru plana Inštituta za poslovodno računovodstvo
 • Materialna sredstva in prostore zagotavlja Inštitut za poslovodno računovodstvo.

PROGRAM DELA

Osnovna področja dela:

1. Izdelava in sprejem temeljnih aktov:

 • Kodeksa načel forenzičnega preiskovanja
 • Kodeksa poklicne etike forenzičnega preiskovalca
2. Sprejemanje stališč v zvezi s pojasnjevanjem kodeksov.

3. Organiziranje letnih posvetovanj o forenzičnem preiskovanju

4. Sodelovanje pri spremembah in dopolnitvah Slovenskih računovodskih načel in standardov

5. Izobraževanje in usposabljanje:

 • a) za pridobitev naziva preizkušeni forenzični preiskovalec 
 • b) za posamezne namene, zlasti: uvajanje in uveljavljanje kodeksov, aktualne teme.

6. Organiziranje študij in empiričnih raziskav na področju forenzičnega preiskovanja.

7. Mednarodno povezovanje:
 • Institucionalno (povezava z ACFE),
 • na področju izobraževanja.

8. Objavljanje prispevkov v reviji Poslovodno računovodstvo

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco