Sekcija za knjigovodenje

STROKOVNA IZHODIŠČA ZA DELO SEKCIJE ZA KNJIGOVODSTVO

Knjigovodenje kot računovodsko evidentiranje preteklosti zajema pomemben del informacijske funkcije združbe, in sicer obravnavanja podatkov o preteklosti.

Knjigovodenje obsega izvajalni in informacijski delni sistem knjigovodstva, ki poleg knjigovodenja vsebuje še poslovodno razsežnost.

Delo sekcije temelji na osnovnih nalogah knjigovodstva Njihovo celovito razumevanje je mogoče ob upoštevanju treh vidikov, in sicer:

Z izvajalnega vidika:

a) zbiranje podatkov;
b) urejanje podatkov;
c) knjiženje (evidentiranje oziroma razvidovanje) nastalih poslovnih dogodkov (kronološko zapisovanje poslovnih dogodkov);
d) vodenje poslovnih knjig (sistematično prikazovanje nastalih poslovnih dogodkov in njihovih posledic);
e) izdelava knjigovodskih obračunov na ravni:
 • poslovnih dogodkov;
 • mest odgovornosti;
 • organizacijskih enot;
 • združbe kot celote.

Z vidika poslovodenja

a) dolgoročno in kratkoročno načrtovanje knjigovodenja;
b)  priprava (organiziranje) knjigovodenja;
c) nadziranje procesa knjigovodenja.
Knjigovodenje se odvija tako na ravni finančnega kot tudi stroškovnega knjigovodstva.
Knjigovodski podatki in izkazi so osnova za njihovo analiziranje in oblikovanje informacij o preteklosti, obenem pa so tudi pomembna osnova za predračunavanje. Od tod izhaja pomembnost knjigovodstva v združbi.

Z vidika informiranja:

a)  dostavljanje in prikazovanje knjigovodskih obračunov;
b)  sprotno in naknadno pojasnjevanje knjigovodskih obračunov z vidika vsebine posameznih postavk;
c)  arhiviranje knjigovodskih podatkov in poslovnih knjig;
d)  informiranje o nadziranju knjigovodenja

DOLGOROČNI CILJI IN POSLANSTVO SEKCIJE

Povečevanje znanja o knjigovodstvu
 • Izboljšanje kakovosti knjigovodstva v združbah
 • Jasna opredelitev profila knjigovodje
 • Omogočanje strokovnega komuniciranja v stroki
 • Omogočanje osebnega uveljavljanja (skrb za kadre)
 • Povečevanje pripadnosti stroki
 • Uveljavljanje vloge in pomena knjigovodstva v združbah.

PROGRAM DELA SEKCIJE ZA KNJIGOVODSTVO

 Osnovna področja dela:

 1.     Izboljševanje splošnih aktov v združbi z vidika knjigovodstva:

 • Razprava in sprejemanje stališč v zvezi s posameznimi knjigovodskimi rešitvami.
 • Sodelovanje pri spremembah in dopolnitvah Slovenskih računovodskih načel in standardov
 • Izobraževanje in usposabljanje:
 • za pridobitev naziva knjigovodja,
 • o posameznih aktualnih vprašanjih knjigovodstva.
 • Organiziranje študij in empiričnih raziskav na področju knjigovodstva.
 • Objavljanje prispevkov v reviji Poslovodno računovodstvo.

Način dela

 • Sestanki sekcije
 • Delovne skupine
 • Izobraževalni program
 • Posvetovanja in seminarji
 • Okrogle mize
 • Forum
 • Elektronsko komuniciranje

Morebitni dogovor o nosilcih razvoja posameznih področij, kot so na primer:
 • Konsolidacija
 • Vrednotenje in merjenje v knjigovodenju
 • Kapitalske transakcije in njihovo knjigovodenje
 • Knjigovodski obračunski izkazi
 • Knjigovodenje v posameznih dejavnostih
 • Izobraževalni programi
 • Za širjenje članstva in sodelavcev sekcije ter razvoj kadrov so zadolženi vsi člani sekcije.


Viri sredstev za delo

Prihodki iz dejavnosti sekcije
Prihodki v okviru plana Inštituta za poslovodno računovodstvo
Materialna sredstva in prostore zagotavlja Inštitut za poslovodno računovodstvo.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco