Sekcija za poslovodno racunovodstvo

STROKOVNA IZHODIŠČA ZA DELO SEKCIJE ZA POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO

 1. Delo sekcije temelji na osnovnih nalogah poslovodnega računovodstva:
 • Zagotavljanje informacijskih osnov in oblikovanje informacij kot strokovne podlage za poslovno odločanje na vseh ravneh odločanja znotraj poslovnega sistema (poslovnih funkcijah, mestih odgovornosti in poslovnih odsekih);
 • Zagotavljanje informacijskih osnov za merjenje dosežkov v poslovanju;
 • Prispevanje k varovanju premoženja združbe (preprečevanje in odkrivanje prevar).
 • Pri tem je pomembno upoštevati razvoj poslovodnega računovodstva tudi v obravnavanje netradicionalnih računovodskih podatkov.

2. Poslovodno računovodstvo pomeni najpomembnejšo osnovo notranjega poročanja v združbi, njegova kakovost pa vpliva tudi na kakovost zunanjega poročanja.
 
3.  Poslovodno računovodstvo zajema predvsem dve informacijski funkciji poslovnega sistema (obravnavanje podatkov o prihodnosti, in proučevanje oziroma analiziranje podatkov).

4.  Celovito razumevanje nalog poslovodnega računovodstva zajema tri razsežnosti:
 • Področja nalog (nabava, prodaja, finance, naložbe, kadri, dosežki združbe);
 • Obdobje (predračuni in obračuni);
 • Uporabniki (upravljalci, poslovodstvo, zaposleni).

 5. Poslovodno računovodstvo moramo celovito obravnavati s treh vidikov:
 • Izvajalnega (knjigovodenje, predračunavanje, analiziranje in nadziranje za potrebe poslovodnega računovodstva);
 • Informacijskega (informiranje, shranjevanje in poročanje o nadziranju v okviru poslovodnega računovodstva)
 • Poslovodnega (načrtovanje, organiziranje in nadziranje v okviru poslovodnega računovodstva).

DOLGOROČNI CILJI IN POSLANSTVO SEKCIJE


1. Povečevanje znanja o poslovodnem računovodstvu
2. Izboljšanje kakovosti poslovodnega računovodstva v združbah
3. Jasna opredelitev profila poslovodnega računovodje: 
 • Omogočanje strokovnega komuniciranja v stroki
 • Omogočanje osebnega uveljavljanja (skrb za kadre)
 • Povečevanje pripadnosti stroki
 • Uveljavljanje vloge poslovodnega računovodstva v združbah in v širšem okolju.

NAČINI DELA
 • Sestanki sekcije
 • Delovne skupine
 • Izobraževalni program
 • Simpoziji, posvetovanja in seminarji
 • Okrogle mize
 • Mednarodno povezovanje

Morebitni dogovor o nosilcih razvoja posameznih področij, kot so na primer:
 • Kodeksi
 • Poslovne funkcije
 • Posamezne dejavnosti
 • Informacijske funkcije
 • Poslovodne funkcije
 • Izobraževalni programi
 • Mednarodno sodelovanje.
Za širjenje članstva in sodelavcev sekcije ter razvoj kadrov so zadolženi vsi člani sekcije.

PROGRAM DELA SEKCIJE ZA POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO

Osnovna področja dela:

 1.     Izdelava in sprejem temeljnih aktov:
 • Kodeksa načel notranjega poročanja;
 • Kodeksa poklicne etike poslovodnega računovodje.

2. Sprejemanje stališč v zvezi s pojasnjevanjem kodeksov.

3. Organiziranje letnih konferenc o notranjem poročanju v sodelovanju z ZES in ZRFRS.

4. Sodelovanje pri spremembah in dopolnitvah Slovenskih računovodskih načel in standardov

5. Izobraževanje in usposabljanje
 • za pridobitev naziva preizkušeni poslovodni računovodja;
 • za posamezne namene, zlasti:
 • uvajanje in uveljavljanje kodeksov;
 • aktualne teme;
 • sodelovanje pri programski usmeritvi konferenc o notranjem poročanju.

6. Organiziranje študij in empiričnih raziskav na področju notranjega poročanja.

7. Mednarodno povezovanje
 • Institucionalno,
 • na področju izobraževanja.

8. Publicistična dejavnost:
 • Izdajanje revije Poslovodno računovodstvo;
 • Izdajanje učbenikov za študente VŠR;
 • Izdajanje strokovnih monografij.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco