Spremembe računovodenja v povezavi z spremenjenim ZGD in SRS

S 1.1.2016 bomo začeli uporabljati spremenjene SRS 2016, ki so posledica spremenjene evropske direktive 2013/34/EU o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij.

Temeljna izhodišča novega ZGD-1

Novosti, ki jih prinašajo dopolnitve ZGD-ja korenito posegajo v področje računovodstva. Glavne spremembe so na področju konsolidacije in ponovnega poudarka načelu previdnosti, kot načina vrednotenja naložb.

Na srečanju bomo s praktičnimi primeri prikazali razlike med prejšnjim in novim. Prepričani smo, da vam bodo korisitile pri vsakodnevnem delu.

Temeljna izhodišča novih SRS

 • Temeljijo na določbah direktive ter spremembah in dopolnitvah ZGD-1
 • Uvedena je nova sistematika SRS, ki ne urejejo več konsolidiranja računovodskih izkazov, kajti po ZGD bodo družbe pripravljale konsolidirane računovodske izkaze le po Mendarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP)
 • SRS kot samostojni standardi se ne povezujejo več z MSRP, čeprav tak kjer direktiva oziroma ZGD-1 ne določata drugače, sledijo temeljnim pravilom računovodenja po MSRP
 • Novi SRS so pisani predvsem za posamične računovodske izkaze malih in srednjih organizacij in poenostavljajo pravila računovodenja
 • Sledijo ideji poenostavitve računovodenja
 • Izhajajo iz SRS 2006, vednar so dopolnjeni z najnovejšimi teoretičnimi dosežki na področju računovodenja
 • Sestavljeni so tako da obsegajo:
 1. Slovenski računovodski standardi (SRS, ki zajemajo Uvod, SRS, ki urejajo gospodarske kategorije in standarde posebnosti za oganizacije v posameznih dejavnostih)
 2. Pravila skrbnega računovodenja (PSR, ki zajemajo računovodsko predračunavanje, knjigovodenje, računovodsko nadziranje, računovodsko informiranje ter tudi konsolidiranja
 • Namesto krepitve pri prevrednotovanja govorimo o revalorizaciji
 • Pravila merjenja in vrednotenja kot nap. Mogoča bo le revalorizacija zemljišč in zgradb, ne pa tudi opreme.

Na seminarju bodo prikazani tudi praktični primeri uporabe spremenjenih SRS

Predavatelja

Branko Mayr

Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.

Details

Darinka Kamenšek

mag. Darinka Kamenšek je državna notraja revizorka. Je tudi direktorica podjetja ABC revizija d.o.o. ter dekanja in predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo.

Details

Darinka Meško

Revizorka, preizkušena notranja revizorka

Details

Informacije o izvedbi

Datum izvedbe: 10. november 2015
Trajanje seminarja: 9:00 - 13:30 
Lokacija izvedbe: Stegne 21c, Ljubljana, 2. nadstropje (lokacija)

Kotizacija: Redna cena 150€ + DDV

Popusti: 
 • za člane Inštituta za poslovodno računovodstvo 30% popusta
 • za študente Visoke šole za računovodstvo 30% popusta
 • Člani Zbornice računovodskih servisov 10% popusta
 • Imetniki kartice Mozaik Podjetnih (OZS) 10% popusta
 • za člane zavod Z.I.D. 20% popusta
 • naročnik storitev podjetja Pronet Kranj 20% popusta
Popusti se ne seštevajo

Odpoved: 3 dni pred izvedbo, drugače zaračunamo kotizacijo v celoti. Strošek seminarja se plača na IBAN SI56 1010 0005 2571 473 (BANKA KOPER d.d.) pred seminarjem. Račun prejmete po izvedenem seminarju.

Kontakti:
059 091 400 
info@ipr.vsr.si

Newsletter

Nam želite kaj sporočiti ali želite, da vas obveščamo o novostih?

PIŠITE NAM
Institut za poslovodno racunovodstvo
Registered office: Stegne 21c
Headquarters: Ljubljana
P.IVA SI45073198
Powered by Mosajco CMS
Mosajco